our values

PRAVIČNOST

Podpiši peticijo in podpri odprtost informacij

Navkljub opozorilom Transparency International Slovenia se spreminja 34. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja tako, da bodo organi lahko namesto »materialnih stroškov«, za posredovanje informacij zaračunali »stroške v zvezi s pripravo in posredovanjem kopije zahtevane informacije za prosilca.«. Takšna sprememba omejevanje dostopazakona je v nasprotju z mednarodnimi standardi in Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov in pomeni korak nazaj z vidika finančne dostopnosti informacij.
V praksi to pomeni, da predlog ne odpravlja trenutno nezakonitega zaračunavanja stroškov dela javnih uslužbencev za posredovanje, temveč ga celo legalizira in nadalje omogoča. Praksa kaže, da so s takšnim zaračunavanjem organi večkrat onemogočali dostop do informacij.

Podpri odprtost podatkov in podpiši peticijo proti predlogu zakona. Sporoči poslancem, da ga ne podpiraš.

Zakaj je to pomembno zate?

Bistvo načela prostega dostopa do informacij javnega značaja so njihova finančna, administrativna in pravna dostopnost, saj se šele tako lahko zagotovi javnost in odprtost delovanja organov ter učinkovit nadzor javnosti nad porabo javnih sredstev.
Zato obstoječi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (zakon) v 34. členu jasno določa, da je vpogled v informacije javnega značaja brezplačen, za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa je načeloma dovoljeno zaračunati zgolj materialne stroške. Stroškov dela posredovanja zaradi tega zavezanci ne smejo zaračunavati.
Predlagatelji spremembe zakona razlagajo, da so predlagane spremembe potrebne zaradi implementacije Direktive 2013/37/EU (direktiva). Dejansko pa se direktiva nanaša le na ponovno uporabo informacij in v ničemer ne določa stroškov za posredovanje informacij.
Po predlagani spremembi 34. člena bi lahko organ prosilcu za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije zaračunal namesto le »materialnih stroškov«, »stroške v zvezi s pripravo in posredovanjem 1500 zaracunalikopije zahtevane informacije za prosilca.«
Predlog torej ne odpravlja trenutno nezakonitega zaračunavanja stroškov dela javnih uslužbencev za posredovanje, temveč ga celo legalizira in nadalje omogoča. Praksa pa kaže, da so z zaračunavanjem organi večkrat onemogočali dostop do informacij.

Zaračunavanje stroškov dela namreč omogoča Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (uredba) z nerodno dikcijo 19. člena, da »organ določi ceno materialnih stroškov tako, da upošteva povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij in povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije opreme organa«. To je v nasprotju z načelom zakona, da je dostop do informacij javnega značaja brezplačen (razen v primeru delnega dostopa) in v nasprotju z zakonom omogoča, da organi zaračunavajo tudi stroške storitve posredovanja informacij in stroške dela po urnih postavkah. Stroški dela niso materialni stroški! Posredovanje informacij je ena izmed zakonsko določenih nalog organa, zato je organ dolžan zagotoviti tudi ustrezna sredstva in kader za to. Posredovanje informacij opravi javni uslužbenec v okviru svojega delovnega časa in delovnih nalog, plačilo zanj pa prejme iz proračuna v obliki plače.
Na ta problem smo v Transparency International Slovenia že opozarjali, Vlada pa bi ga lahko rešila s spremembo uredbe, ali pa s sprejetjem že eno leto pričakovanega stroškovnika in pravil za zaračunavanje stroškov posredovanja informacij javnega značaja. Tega še ni storila, 34. člen zakona pa se spreminja tako, da bodo organi lahko namesto »materialnih stroškov«, za posredovanje informacij zaračunali »stroške v zvezi s pripravo in posredovanjem kopije zahtevane informacije za prosilca.«. Takšna sprememba dopušča razlago, da je zaračunanje stroškov dela za posredovanje informacije dovoljeno in zakonito, uredba pa v skladu z zakonom. To je v nasprotju z mednarodnimi standardi in Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov. Takšen način zaračunavanja stroškov finančno in administrativno nesorazmerno omejuje pravico državljanov do dostopa do informacij javnega značaja.

 

logoEK lobbying